Inwestycje przy udziale środków zewnętrznych01 znak podstawowy kolor biale tlo

W dniu 31.10.2022 r. zakończyła się realizacja zadania Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zbiorowej mogiły partyzantów na Cmentarzu Parafialnym w Jordanowie, będąca przedmiotem umowy o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie polegało na renowacji:

- Grobu Nieznanego Żołnierza w którym pochowano w dniu 1.11.1939r. resztki ciał oraz przedmioty osobiste żołnierzy spalonych w czasie walk o Wysoką i Jordanów. Sześć zwęglonych ciał i pozbierane w skrzynkę ziemie z wgniecionym ciałem kaprala Dziechciarza, którą zakopały kobiety z Wysokiej w ogrodzie w jednym z domostw Wysokiej na roli "Teprowej" po ustaniu walk i przejściu linii frontu.

- zbiorowej mogiły w której pochowano partyzantów z oddziału Harnasie - Józef Wielewicki ps. "Miko"i Arnold Bromberg ps "Wyskok".
Zginęli oni w czasie akcji bojowej w rejonie Orawy. Zwłoki ich po sprowadzeniu pochowano na jordanowskim cmentarzu. Stan nagrobka i mogiły był bardzo zły.

Zadanie miało na celu zachowanie pamięci o Bohaterach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Podkreśla upamiętnienie udziału regionu w walkach o niepodległość


 20221031 140122

20221023 100422

20220827 175431
20210326 102103

20210326 102020

20210326 101921

W dniu 25.08.2022 r. w biurze Pana Burmistrza, została podpisana umowa na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa”. 

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków mienia komunalnego Miasta Jordanowa, takich jak :

- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa;
- Budynek mienia komunalnego – dawny budynek Biblioteki Miejskiej;
- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”;
- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Kolejowa 7;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Konopnickiej 2;

Planowany termin zakończenia prac: połowa listopada 2023 roku.  O postępach będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


16614319740 1


16614319740 2


16614319740 3

Modernizacjia i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

Uprzejmie informuję, że Miasto Jordanów przystąpiło do realizacji  – w ramach „Modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w Jordanowie” –  2 zadań inwestycyjnych:  1). „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja w Jordanowie”  i  2). „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanowie”. W maju br. zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze  zakresie 1) zadania – pomiary i tyczenie geodezyjne, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych od czerwca br.

W zakresie 2) zadania zostaną przeprowadzone prace, analogicznie jak w zakresie 1) zadania, na przełomie czerwiec/lipiec br.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu oraz Wykonawcy

Remont placów rynek

W 2019 roku zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu: 295 015,00zł, Całkowita wartość projektu 590 030,67 zł.

Potrzeba realizacji zadania wynikała ze złego stanu technicznego nawierzchni. Liczne ubytki oraz dziury powodowały, że korzystanie z drogi/parkingów nie było komfortowe dla kierowców.
W ramach zadania zrealizowano szereg prac do najważniejszych z nich można zaliczyć: modernizację kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych krawężników, nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawiła komfort uczestników ruchu drogowego

Polichromie

W dniu 17 grudnia 2019 r., z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dokonano odbioru prac konserwatorskich „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego – etap I, konserwacja techniczna” w budynku przy Rynku 2 w Jordanowie.