Ogłoszenia i komunikaty

II Małopolski Dzień dla Klimatu Powiat SuskiII Małopolski Dzień dla Klimatu pod hasłem #drzewo dla klimatu już w kwietniu w Powiecie Suskim!

W tym roku kampania informacyjno-edukacyjna odbędzie się:

  • w piątek 21 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie 263 – ODK (Stryszawa Dolna) na Festiwalu Ekologicznym „EKO-2023”, start godzina 9:00;
  • w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. na Rynku w Mieście Jordanów, start: godzina 8:00;

W piątek 21 kwietnia do Stryszawy (Gminny Ośrodek Kultury - ODK) zapraszamy uczestników Festiwalu Ekologicznego (Uczniów Szkół i Przedszkoli Powiatu Suskiego wraz z Nauczycielami)  biorących udział w konkursach: plastycznym, wiedzy ekologicznej oraz piosenki ekologicznej.

W niedzielę 23 kwietnia do Jordanowa  zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Suskiego.

Dla uczestników kampanii dostępne będą:

  • sadzonki drzew owocowych i krzewów (ilość ograniczona, do wyczerpania zapasów);
  • dla najmłodszych ekologiczne niespodzianki;

Celem kampanii jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu i powietrza.

Działania informacyjno – edukacyjne podczas kampanii będą realizowane:

  • w zakresie ochrony klimatu przez Doradcę ds. klimatu i środowiska w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”;
  • w zakresie ochrony powietrza przez Ekodoradców gminnych realizujących projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, dostępny również będzie punk informacyjny w zakresie programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy serdecznie na kampanię - odbierz od nas sadzonkę drzewa, zasadź ją dla dobra klimatu                     i przyszłych pokoleń!

Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski, Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Wójt Gminy Bystra – Sidzina Stanisław Tempka  oraz Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek.

Kampania organizowana jest przez: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Środowiska. 

Partnerzy: Urzędy Gmin/Miast Powiatu Suskiego, Ekodoradcy Gmin/Miast, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie.  

Działanie realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA pn.:
,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’/ LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005

Dnia 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
 XL SESJA  Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Jordanowa.
   6. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
   8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   28. Wolne wnioski i informacje.
   29. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 21.03.2023 r.

Dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   14. Omówienie zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
   15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
   16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2022.
   20. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
   21. Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2023 r.


Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z odbywającym się
Kiermaszem Wielkanocnym w dniu 26 marca 2023r.  plac naprzeciwko sklepu ogrodniczego
będzie zamknięty dla pojazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
   3. Prezentacja działalności ZHP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2022 r.
   4. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2022 r.
   5. Informacja na temat działalności Chóru Bel Canto oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   6. Informacja na temat działalności Orkiestry Dętej OSP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  15.03.2023 r.

Podkategorie