Nabór pracowników

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy

– Ekodoradca Urzędu Miasta Jordanowa

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

ELŻBIETA PAŁASZ  zam. Jordanów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Pałasz spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie a także dużą wiedzę w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Jordanów dnia 26.02.2024r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuo naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy

Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka

spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

 

1. Elżbieta Pałasz zam. Jordanów


Jordanów, 20.02.2024 r.

Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

SE.0050.31.2024

ZARZĄDZENIE NR 31/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca  Urzędu Miasta Jordanowa

§2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone
w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora
w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. Księgowości i Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Urzędu Miasta Jordanowa

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Karolina Wojtasiak  zam.: Jordanów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Wojtasiak posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku oraz wymagane doświadczenie. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

Jordanów dnia 29.12.2023r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej oświaty w Urzędzie Miasta Jordanowa

 

     Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

 

1.  Karolina Wojtasiak zam. Jordanów

 

 

 

Jordanów, 19.12.2023 r.

 

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski