Jordanów, 19.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe  IRG.271.2.15.2022 

pn. Wykonanie masztu do flag na działce ewid. nr 5875/1 położonej w Jordanowie

Zadanie finansowane jest w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054.)

Zamawiający/ Zleceniodawca:

Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów

NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:

Urząd Miasta Jordanowa
ul. Rynek 1
Jordanów

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie masztu do flag na działce ewid. nr 5875/1 położonej w Jordanowie:

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

 • wykonanie fundamentu pod maszt do flagi w tym: roboty ziemne, deskowanie, wykonanie stopy fundamentowej z kotwami pod maszt;
 • zakup masztu do flag typu "korba" wraz z dostawą;
 • zakup flagi Polski o wym. 200 x 125 cm na maszt;
 • montaż masztu do flag do istniejącego fundamentu.
 • wykonanie i montaż tabliczki pamiątkowej wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego


2. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia 31.10.2022 r.

Przekazanie placu budowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Przewidywany termin przekazania placu budowy do 15.10.2022 r.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone
  w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 • Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 • Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.
 • Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 • Oferta winna zawierać stawkę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Termin złożenia ofert: do dnia 27.09.2022 r. do godz. 10:00.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.  

5. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

6.Termin związania ofertą:

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofert.

7. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 • Do negocjacji warunków zamówienia
 • Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem
 • Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. dokumentacja techniczna
3. kalkulacja kosztów
4. projekt umowy
5. wzór tabliczki pamiątkowej
Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski