Uchwała Nr XX/162/2016
Rady Miasta Jordanowa

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziennik Urzędowy Województa Małopolskiego poz. 4868 z dnia 25.08.2016

Do pobrania