Dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców  w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się

XXV SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

na którą zapraszamy mieszkańców

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/202
 7. Informacja na temat działalności wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/176/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania numerów przystankom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Jordanów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 15.10.2021 r.

Do pobrania protokół z głosowania (PDF, 92KB)