Dnia 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXI SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2020 roku”.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2020 r.
 8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
 10. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Jordanowa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu  ekonomicznego usamodzielnienia oraz  określenia zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Jordanów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jordanowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i ustanowienie pomników przyrody w otoczeniu Kościoła w Jordanowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2021 roku”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 roku w przedmiocie przyjęcia przez Radę Miasta Jordanowa Komunikatu lub Uchwały oraz przyjęcia „Pakietu Profilaktycznego” dla osób starszych.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 12.03.2021 r.