Dnia 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  09.09.2019 r.