Ogłoszenie

Dnia 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję  Rewizyjną Rady Miasta Jordanowa.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2022/2023.
 8. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.11.2023 r.