Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza podmioty lecznicze z terenu Miasta Jordanowa udzielające świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej w szkołach.

Współpraca obejmować będzie realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Ustawa ta zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem zadania może zostać podmiot udzielający świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z miastem na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Jordanów.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonywania:

  1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców i pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed objęciem ucznia opieką.

Profilaktyczna opieka stomatologiczna, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

 Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież uczęszczającą do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r.w Jordanowie, ul. Kolejowa 7, ul. Konopnickiej 2.

Okres realizacji zadania zostanie ustalony przez Strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa , nr tel. 0-18 26 91 709.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa do 12 września 2019 r.

Formularz oferty