ogłoszenia i komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

dnia 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

IX SESJA  II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  • Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu „Seniors activ in socjal and public life” w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy
  • Wręczenie symbolicznego czeku autorowi zwycięskiego zadania – zapewnienia realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

                                                                                                        Anna Czech

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40, 572), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295.),

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Jordanów na lata 2023-2026”

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2023 r. do 10.11.2023r.  

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,m,426556,projektu-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla.html

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi:

1) w formie pisemnej - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2) ustnie do protokołu - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • EPUAP: /43yycb05ux/skrytka

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

 

Zarządzenie Nr 41/2023

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 15.09.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLIII/390/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego oraz Uchwały Nr XLIII/389/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 7 września 2023 r                      w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

MIASTA JORDANOWA

Andrzej Malczewski


 

Data publicznego ogłoszenia: 28.08.2023 r.

                            O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami),

 

                                                            WOJEWODA MAŁOPOLSKI                       

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 08.08.2023 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98  w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 977, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878, dla linii kolejowej nr 98: od km1.515 do km 1,530; od km 1.855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,805 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346  do km 17,435; od km 18,917 do km  18,954; od km 19,495 do km 19, 501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28, 039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Sucha Beskidzka, miejscowość Sucha Beskidzka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121502_1.0001.8751, 121502_1.0001.8504/3, 121502_1.0001.9873, 121502_1.0001.10390, gmina Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, identyfikator działki ewidencyjnej: 121506_4.0001.4738/1, miejscowość Białka 121506_5.0001.40/15, 121506_5.0001.4593/5, 121506_5.0001.4593/6, 121506_5.0001.877/9, 121506_5.0001.4543/40, 121506_5.0001.876/8, 121506_5.0001.4615/1 (teren kolejowy zamknięty), gmina Jordanów, miejscowość Osielec, identyfikator działki ewidencyjnej: 121505_2.0003.9848, 121505_2.0003.9847, 121505_2.0003.4477, gmina Bystra Sidzina, miejscowość Bystra Podhalańska 121504_2.0001.4209/215, 121504_2.0001.3917/20, 121504_2.0001.5197/12, 121504_2.0001.3793/8, gmina Jordanów, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5543, 121501_1.0001.5652, 121501_1.0001.5567, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjnej nr: 121111_2.0008.2297/11, 121111_2.0008.2522/16, 121111_2.0008.2522/15, 121111_2.0008.2522/14, 121111_2.0008.2295/5, 121111_2.0008.2295/4, 121111_2.0008.2073/3, 121111_2.0008.2030/10, 121111_2.0008.2030/15, 121111_2.0008.2030/19.

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 24 sierpnia 2023 r. postanowienia Nr 99/W/2023 znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Suchej Beskidzkiej, w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, w Urzędzie Miasta w Jordanowie, w Urzędzie Gminy w Jordanowie, Urzędzie Gminy w Bystrej Sidzinie, w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej oraz w prasie lokalnej.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, w godzinach pracy urzędu. Zaleca się wcześniejsze umówienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem tel. 12 39 21 275.

Skany dokumentów złożonych wraz z wnioskiem mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną, na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.52.2023.MAP.