Zarządzenie nr 20/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 06.05.2021 r. 

w sprawie: unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), zarządzam co następuje:

§ 1 Unieważnia się ogłoszony Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 06.04.2021 r. konkurs na przygotowanie projektu muralu ściennego.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski