Szanowni Mieszkańcy, apeluję o rozwagę i przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione.  Wobec osób nieprzestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być stosowane środki egzekucji karno–administracyjnej. W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, podlega karze aresztu lub grzywny. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Zanim ktoś zacznie wypalać trawę, powinien zastanowić się,  czy przez bezmyślność nie narazi życia swojego i innych. Pożary traw powodują również ogromne spustoszenie dla flory i fauny.

APELUJEMY O ROZSĄDEK!!!