Dnia 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2022 rok.
   6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
   7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
   8. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
   9. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
      - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.