MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3  Maja 2
34-240 Jordanów
tel/fax   0 18  26 75 573
https://mops.jordanow.pl

 
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie:

Barbara Trembacz - Kierownik
Małgorzata Kołton - Stażysta, Pracownik Obsługi Administracyjnej
Jolanta Skoczylas - Specjalista Pracy Socjalnej
Katarzyna Kowalcze - Starszy Pracownik socjalny
Maria Ćwikiel - Pracownik Socjalny
Beata Szyszkiewicz - Asystent rodziny, Karta Dużej Rodziny
Tomasz Wilgierz - Główny księgowy
Dominika Hanusiak- Inspektor ds. Księgowości Budżetowej 
Barbara Pindel - Inspektor ds. BHP
Magdalena Daleka-Szklany - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, realizując zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców liczącego ponad pięć tysięcy miasta, odchodzi od biernej opieki i bezwarunkowego rozdawnictwa zasiłków na rzecz pomocy aktywnej,  w której klienci współuczestniczą w rozwiązywaniu swoich problemów, samodzielnie kreują własny los i biorą udział w procesie decyzyjnym dotyczącym  ich spraw.
Działania realizowane przez Ośrodek polegają przede wszystkim na wzmacnianiu, animowaniu oraz pobudzaniu do działania nie tylko osób i rodzin, ale również grup i społeczności lokalnych. Pomaga więc w wielu codziennych i niecodziennych sytuacjach, jakie doświadczają osoby przychodzące do ośrodka.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem  rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadzają pracownicy socjalni wg rejonu zamieszkania  klienta.
Przyznanie pomocy ( poza nielicznymi wyjątkami) ma formę decyzji administracyjnej od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.
A oto niektóre formy pomocy dostępne w MOPS
• zasiłki stałe,
• zasiłki okresowe,
• zasiłki celowe,
• zasiłki celowe specjalne,
• świadczenia pieniężne na zakup posiłku  lub dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych,
• usługi opiekuńcze.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.