Aktualności

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2024 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta:

BS Jordanów Nr 70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 7. Można je też pobrać ze strony internetowej.

Druk oświadczenia – do pobrania

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Liczy się data wpływu.

Informujemy, że chodnik obok Poczty jest całkowicie zamknięty z uwagi na spadające sople! Prosimy o ostrożności i korzystanie z innych przejść!

"Wykład „Media a mózg”. Poprowadzi mgr Maria Jaworska-Trzop.  

Żyjemy w czasach, w których korzystanie z mediów takich jak telewizja czy Internet jest bardzo powszechne. Ich użytkownikami są już małe dzieci. Ciężko jest nam wyobrazić sobie życie bez tych środków masowego przekazu. Jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego jaki one mają wpływ na nas i na nasze dzieci? Jak oddziałują na mózg, a przy tym też na nasze zdrowie psychiczne? Podczas wykładu prelegentka udzieli odpowiedzi na to pytanie bazując na wiedzy naukowej oraz osobistym doświadczeniu w pracy z młodzieżą. Przekaże też kilka praktycznych wskazówek jak zachować zdrową równowagę w tej kwestii.

Jak zwykle będzie ciepła herbatka ziołowa i mała degustacja :) 

Zapraszamy!"

 

Pozdrawiam, Maria Jaworska-Trzop

 

 

Bez tytułu

 

Szanowni Państwo

 

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno

Niestety w proponowanych w projekcie zmianach widać wyraźny wpływ lobby przeciwników używania drewna jako paliwa. Tego samego lobby, które w Polsce w powiązaniu z alarmami smogowymi odpowiada za liczne zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków na drewno wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

Jak wiemy drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii a jednocześnie paliwem odnawialnym. Drewno zastępuje importowane paliwa co prowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie przy pracy w lasach, pozyskiwaniu i przetwórstwie drewna. Pracownicy zatrudnieni w regionie wydają zarobione pieniądze w regionie. Import paliw powoduje odpływ pieniędzy z regionu.

Urządzenia na drewno są niezastąpione w sytuacjach kryzysowych lub w braku dostępu do innych źródeł energii.

W załączeniu przesyłamy opinię naszego stowarzyszenia w sprawie tych konsultacji.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronach:

https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

Prosimy o zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronach internetowych gminy.

Głos w konsultacjach można poddać do 14 grudnia 2023

W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze specjalistą OSKP d/s uchwał antysmogowych:

Wojciech Perek

tel: 664 111 609

W imieniu Zarządu i Członków

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

 

Załącznik: Stanowisko OSKP

AGP.6721.1.2023                                                                                                                                                                                   Jordanów, 23.11.2023 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XL/354/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/umjordanow.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 11.12.2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko  mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo