Zarządzenie Nr  39/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 04.03.2024 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 2023 poz. 977 ze zm.) Burmistrz Miasta Jordanowa zarządza, co następuje:

& 1

Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, w składzie jak w załączniku nr 1.

& 2

Zatwierdza się regulamin Komisji ustalający jej organizację i tryb działania, jak w załączniku nr 2 do zarządzania.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 04.03.2024 r.

& 4

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 05.05.2023 r.

 

 

Załączniki do pobrania