Dla seniorów

Jubileusz 50-lecia

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w dniu 20 października 2022 r., w Sali Bankietowej Impresja dla par małżeńskich z terenu Miasta Jordanowa.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Malczewski wraz z Sekretarzem Miasta Piotrem Pudo. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku i wznieśli toast za zdrowie Jubilatów.

Do jednej pary Jubilatów, która nie mogła wziąć udziału w uroczystościach Burmistrz Miasta wraz z Sekretarzem udadzą się osobiście w celu odznaczenia medalami i wręczenia legitymacji, dyplomu i upominku.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje za półwiecze wytrwałego pożycia małżeńskiego i życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

Medalami odznaczeni zostali:

Małgorzata i Stanisław Guśpiel

Janina i Tadeusz Hołowczak

Aleksandra i Tadeusz Talik

Teresa i Stanisław Zembol

Halina i Stanisław Ziobro

Rodzina, Jubileusz Złotych Godów Jordanowie - zdjęcie, fotografia

spotkanie

Bezpieczny senior spotkanie w dniu 23.10.2021 (sobota) godzina 16:00 w sali widowiskowej Rynek 2 w Jordanowie.

Na spotkaniu:

 • Najnowsze sposoby i techniki oszustów
 • Jak się chronić przed oszustami
 • Walizka Profilaktyczna - narkomania, przewodnik edukacyjny

Na spotkanie zapraszają Komendant Policji w Jordanowie, Burmistrz Miasta, Rada Seniorów.

pomóżmy spisać się Seniorom

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, a także w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Zakopane). Dostępne są tam stanowiska komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną warto wcześniej telefonicznie sprawdzić dostępność punktu spisowego i umówić się na konkretny termin, pamiętając jednocześnie, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do końca września br.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Dla bezpieczeństwa można zweryfikować ich tożsamość dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie stronie spis.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji osobom starszym z Państwa rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla których samodzielne wywiązanie się z tego obowiązku
może być trudnością.

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącym załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów

Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa.

Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Nabór uzupełniający na kandydatów na członka prowadzony będzie od dnia 1 marca  lutego do dnia 9 marca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jordanowa)
 3. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Seniorów mogą dokonać:
  1. podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
  2. grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia wraz z listą poparcia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 4) lub na stronie internetowej miasta pod adresem: Zakładka dla seniorów.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór  uzupełniający kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 9 marca 2021 r.  w Urzędzie Miasta Jordanowa ( sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 6. Kandydat do Rady wybrany zostanie podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Zebranie wyborcze odbędzie się 16  marca 2021 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. (Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa poprzez stosowanie środków do dezynfekcji rąk, maseczek lub przyłbic do zakrywania nosa i ust oraz zachowanie odległości pomiędzy osobami)
 7. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny, głos oddaje się na karcie do głosowania. Za wybranego uważa się kandydata, którzy otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 8. Wynik wyborów ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu miasta.
 9. W drodze Zarządzenia wybrany kandydat zostanie powołany w skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów.

Do pobrania załączniki:

 1. Zarządzenie nr 11/2021 uzupełnienie składu MRS - (143KB, pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji - (20KB, docx)
 3. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji - 237KB, pdf)
 4. Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca - (24KB, docx)
 5. Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca - (232KB, pdf)

Zarządzenie Nr 75/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na
                    kadencję 2020-2024

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz § 10 ust. 9  Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się , co następuje:

§1

1. Ogłaszam następujący skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:

 1. CZARNA JAŁOCHA Teresa
 2. CZECH Anna
 3. FILIPEK Janina
 4. FRĄTCZAK - MRÓZ Jadwiga
 5. HODANA Maria
 6. KUBIŃSKA Małgorzata
 7. MAZUR Stanisława
 8. MIGAS Maria
 9. SIEPAK Jadwiga
 10. STOKŁOSA Bogusława
 11. ZEMBOL Stanisław

§2

Kadencję Miejskiej Rady Seniorów ustala się na okres do dnia 12 sierpnia 2024 roku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnemu  i Gospodarki Przestrzennej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.