Protokół z posiedzenia
II Sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa w dniu 16 marzec 2021r. / miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta /

Obrady odbywały się z zachowaniem wymogów sanitarno- epidemiologicznych.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2020.
 6. Podsumowanie projektu „Przestrzeń dla Seniorów 3.7'.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rekomendacja w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami".
 8. Przedstawienie założeń projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „ Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów*.
 10. Wolne wnioski, dyskusja.
 11. Zamknięcie sesji.

Ad.1. Przewodnicząca Rady Anna Czech otwarta II Sesję Miejskiej Rady Seniorów witając zebranych członków Rady, Burmistrza Miasta P. Andrzeja Malczewskiego, oraz gości w osobach: Marię Rapacz — Związek Emerytów i Rencistów w Jordanowie, Marię Sęk— seniorkę.

Stwierdziła również na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

Ponadto uczczono minutą ciszy zmarłą radną śp. Marię Hodana. Również radna P. Maria Migas podziękowała Radzie za udział w pogrzebie jej męża i syna.

Ad.2. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez głosowanie jawne jednogłośnie przez obecnych 10 radnych w wyżej wymienionym brzmieniu.

Ad.3. Następnie Burmistrz Miasta Jordanowa wręczył zaświadczenie o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów, kadencja 2020 — 2024 radnej Barbarze Kieruzel, wyłonionej w wyborach uzupełniających w dniu dzisiejszym, gratulując wyboru i życząc owocnej pracy.

Ad.4. W dalszej części Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji /udostępniony do zapoznania się z treścią/ poprzez głosowanie.

Protokół został przegłosowany jednogłośnie przez 10 radnych.

Ad.5.  Kolejno Przewodnicząca przedstawiła Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2020, gdzie mimo pandemii i ograniczeń działalność prowadzona sukcesywnie i w szerokim zakresie. Zostały nakreślone tematy do realizacji dotyczyły one: - wdrażania polityki informacyjnej Miasta Jordanowa,

- walka o prawa pacjentów / korespondencja z POZ/, - wsparcie informacyjne dla opiekunów osób zależnych, oraz konieczności wprowadzenia zmian w Statucie RS / wybory uzupełniające/, realizacji planu nakreślonego na kadencję Rady.

Przez cały rok seniorzy byli w kontakcie z Burmistrzem Miasta Jordanowa i Radą Miasta sygnalizując dostrzeżone nieprawidłowości.

Przewodnicząca przedstawiała również działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów do której jordanowska RS należy.

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6. Następnie Przewodnicząca dokonała podsumowania projektu „Przestrzeń dla Seniorów 3.0".

Udział MRS w Projekcie Przestrzeń dla Seniorów i kolejne edycje : 2.0 i 3.0 w latach 2018 2020 pozwolił na dwukrotne przyjrzenie się miastu pod kątem barier architektonicznych dla seniorów.

W 2018 roku odbył się spacer z udziałem P. architekt Mapy Pasji, a 2019 roku powstały Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, które zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Radzie Miasta. Wiele z nich zostało usunięte, lecz nie wszystkie.

W roku 2020 odbył się ponowny spacer P. architekt Mapy Pasji po mieście w celu zweryfikowania rekomendacji z 2019 r. Z tej wizyty Mapa Pasji opracowała Rekomendacje w zakresie dostosowania potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2020 seniorzy uczestniczyli w warsztatach online dotyczących projektowania przestrzeni publicznych pod kątem potrzeb seniorów. Powstał Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej w Mieście Jordanowie / małą architektura i zagospodarowanie dziatki na ul. Słowackiego.

Również w ramach tego Programu, Fundacja Mapa Pasji pilotowała trzy inicjatywy MRS wpisujące się w realizację Strategii Polityki Senioralnej na lata 2019— 2024, tj.

 • opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niesamodzielnych,
 • poprawa funkcjonowania w czasie pandemii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Jordanowie,
 • zorganizowanie spotkania Noworocznego, integrującego wszystkie środowiska seniorskie z innymi organizacjami w mieście.

We współpracy z Mapą Pasji powstała ulotka dla opiekunów z ankietą na temat problemów z jakimi mierzą się zajmując się osobami niepełnosprawnymi /sfinansowała Mapa Pasji/, ulotka spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Odnośnie zastrzeżeń do funkcjonowania Przychodni w Jordanowie, po interwencjach w Urzędzie Miasta , Radzie Miasta oraz NFZ w Krakowie, kierownik przychodni wprowadził zmiany udostępniając drugie łącze telefoniczne w celu poprawy możliwości kontaktu z rejestracją i lekarzem.

Pozyskano środki na organizację „Spotkania Integracyjnego" od sponsorów, obiecał je także Burmistrz Miasta, wyłoniony jest organizator Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej „ Inspiracja" lecz czas pandemii nie pozwala obecnie na realizację.

Przewodnicząca wyraziła podziękowanie radnej P. Stanisławie Mazur oraz w-ce przewodniczącemu P. Stanisławowi Zembolowi za aktywny udział w pozyskiwaniu funduszy wśród sponsorów.

Również Fundacja Mapa Pasji zakupiła dla MRS 5 pulsoksymetrów z przeznaczeniem do użytkowania przez seniorów. Należy jednak dopracować regulamin wypożyczania tego sprzętu.

W ramach Projektu Przestrzeń dla Seniorów 3.0 Mapa Pasji prowadziła cykl szkoleń online Akademii Aktywnego Seniora.

Przewodnicząca wyraziła również podziękowanie dla Mapa Pasji za ogromy wkład i pomoc wniesioną dla środowiska seniorów w Jordanowie. Wyraziła nadzieję, że nowe projekty też pomogą MRS w lepszej pracy dla środowiska seniorów.

W/w Projekt Stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7. Została podjęta uchwała Nr 11/8/21 z dnia 16 marca 2021 r przez MRS w sprawie Rekomendacji w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie dla potrzeb seniorów i osób z niepełno sprawnościami - jednogłośnie/ 10 głosów/

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8. Przewodnicząca przedstawiła założenia Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, który opracowali seniorzy MRS z pomocą P. architekt z Fundacji Mapa Pasji. Projektem objęta jest działka przy ul. Słowackiego stanowiąca własność Miasta. To skrawek terenu zielonego, na którym będzie można umiejscowić sprzęt do wypoczynku i rekreacji seniorów. Odpowiednio dostosowana przestrzeń do potrzeb seniorów umożliwia realizację ich aktywności społecznej i zawodowej, co przekłada się na jakość życia ludzi starszych.

Projekt dostępny do wglądu.

Ad.9. Została podjęta uchwała Nr 11/8/2021r przez MRS w sprawie przyjęcia Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów — jednogłośnie. /10 głosów/

MRS wystąpi do Burmistrza Miasta i Rady Miasta o zlecenie i sfinansowanie kosztorysu Projektu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10. Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wnioski:

-pilne opracowanie nowego planu działania Rady Seniorów z uwagi na sytuację pandemiczną przynajmniej na 2 lata /w szczególności w planie należy ująć zmiany w Statucie, dotyczące wyborów i wyborów uzupełniających/,

-poprawa komunikacji między członkami Rady Seniorów / sprawy załatwiane online i zachodzi konieczność opanowania technologii, kompetencji i znajomości komputera, smart fonu, umiejętność obsługi skrzynki e-mail I.

Jest możliwość uczestniczenia seniorów w zajęciach w ramach Srebrnej Akademii, które organizuje Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej „Inspiracja”

MRS wystąpi do Burmistrza i Rady Miasta o zlecenie i sfinansowanie kosztorysu „Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w mieście Jordanów.

Następnie Burmistrz Miasta P. Andrzej Malczewski zabrał głos, dziękując Przewodniczącej i Radzie za tak owocną pracę, mimo trudnej sytuacji pandemicznej.

Omówił sprawy związane w rewitalizacją plant /prace mają się zakończyć VI br, instalacja monitoringu/, nawiązał do rozwijającego się przemysłu i znacznych wpływów do budżetu miasta, planów rozwoju turystyki i rekreacji /trasy rowerowo — piesze ok. 15km /. W sprawach barier architektonicznych na ul. Słowackiego /schody i chodnik/ wyjaśnił że należą do Spółdzielni Mieszkaniowej i będą prowadzone rozmowy w tym temacie.

Miasto zakupiło 10 ławek parkowych z oparciem i poprosił seniorów o wskazanie dla nich lokalizacji. Przynajmniej dwie sztuki mają być posadowione przy ul. Kolejowej która będzie remontowana w najbliższym czasie.

Burmistrz będzie prowadził także rozmowy odnośnie:

- teren i parking przy Lewiatanie, - poprawa oświetlenia i odświeżenie barierek przy chodniku / skrót na ul. 3-Maja, - odwrócenie lampy na ścieżce za kościołem w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam poruszającym się.

W ramach promocji miasta i polepszenia wizerunku jest koncepcja zagospodarowania ściany na budynku MOPS /ul. 3Maja/ poprzez powstanie muralu nawiązującego do historii miasta.

Burmistrz podkreślił, iż pacjenci mogą już bezpośrednio korzystać z pomocy lekarskiej.

Zaapelował do seniorów o nagłaśnianie spraw oszustw, które miały miejsce także w Jordanowie.

Seniorzy apelowali, aby wdrożyć ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów od ul. Słowackiego do ul. Piłsudskiego oraz wskazali brak rynny na budynku Baszta 2.

Na obrady w końcowej części została również zaproszona P. Dyrektor Barbara Trembacz MOPS Jordanów w celu przedstawienia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jordanowa na lata 2021 — 2029.

Na poziomie zarządzania lokalnego, w zakresie polityki społecznej, podstawową rolę wśród tego typu planów pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa ona misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków. Struktura Strategii to: - ramy prawne, wartości i zasady, - diagnoza, - prognoza, program, - wdrażanie ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia oparta jest na danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radna Stanisława Mazur poinformowała zebranych iż złożyła odpowiednie egzaminy i została wyznaczona „rachmistrzem. Od 1 kwietnia br. odbędzie się Spis Powszechny. Jest to obowiązek obywatelski przekazywania danych do badań statystycznych.

Na zakończenie Przewodnicząca złożyła podziękowanie Burmistrzowi Miasta, pracownikom Urzędu za pomoc i wsparcie w staraniu o finanse Srebrnej Akademii w ofercie na realizację zadań publicznych.

Ad.11. Zakończenie obrad.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Janina Filipek