Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Dnia 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00,

 

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Jordanowa za
    I półrocze 2023 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dla Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów.
  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji
  • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  24.08.2023 r.

                                                 Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 18.08.2023 od godziny 08:00 z powodu prac na sieci wodociągowej nastąpią  przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44, Jana Pawła II, św. Anny i Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA !

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 14 sierpnia (poniedziałek) zostaną otwarte do użytku publicznego 

Szalety Miejskie.

Za utrudnienia przepraszamy oraz dziękujemy za cierpliwość.