Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta:

BS Jordanów Nr  70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 9. Można je też pobrać ze strony internetowej.

Do pobrania: Druk oświadczenia (odt, 13kb)

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Liczy się data wpływu.