SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Zenon Szklany tel: 18 26 91 708 - II piętro pok nr 11

 ico wordWniosek do pobrania doc ico pdfWniosek do pobrania pdf

Procedura wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywny I kategorii po drogach gminnych Miasta Jordanowa

Wstęp

Zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego uregulowane zostały w Rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.), zatytułowanym "„Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”. ustawa w art. 2 pkt 35a) zawiera definicje legalną pojęcia " pojazd nienormatywny", zgodnie z którą jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Wójt, burmistrz posiada uprawnienie jako zarządca drogi do wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na podstawie art, 64a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu: Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Informacja– Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.poz. 764) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.)  na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Burmistrza Miast Jordanowa

Procedura

Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia (decyzji administracyjnej) na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Nowa procedura wydawania zezwoleń kategorii I po drogach gminnych dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I po drogach gminnych w granicach Miasta Jordanowa.

Zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych może być wydane tylko w przypadku przewożenia ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone i przewożone innymi środkami transportu.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla następujących pojazdów:

 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg gminnych o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8t. (zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t)

Dopuszczalne wartości mas pojazdów i ich nacisków osi oraz wymiarów podane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez zarządcę drogi, po której ma poruszać się dany pojazd. W przypadku przejazdu tylko po drogach gminnych zezwolenia kategorii I wydawane są przez Burmistrza Miast Jordanowa dla dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Jordanowa.

 1. Do zezwolenia kategorii I wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia.
 2. Wypis zezwolenia musi znajdować się obowiązkowo w każdym pojeździe, który został zgłoszony we wniosku – zgodnie z zezwoleniem, zgodę na przejazd w określonym terminie mają tylko te pojazdy, które posiadają wypisy zezwolenia.

 Zezwolenie kategorii I wydawane jest na okres:

 • 1 miesiąca,
 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury

Przewoźnik lub/i Wnioskodawca przed wykonaniem planowanego przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zobligowany jest do zwrócenia się o wydanie zezwolenia w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem

Rozpoznanie wniosku:

Wskazane jest złożenie wniosku co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem. W sytuacji, gdy wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I nie jest kompletny lub jest źle wypełniony, organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego lub prawidłowo wypełnionego wniosku. Zasady wydawania, treść oraz forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

W przypadku występowania zjawisk podanych w §10 ust. 1 rozporządzenia, organ może odmówić wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w drodze stosownej decyzji.

W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesiona opłatę.

Niespełnienie warunków formalnych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czas wydania decyzji zostanie wydłużony w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw. Podstawa prawna: art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016.23 ze zmianami).

Do wniosku należy załączyć:

 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

Wniosek powinien obejmować następujące dane:

 • miejscowość, data,
 • dane wnioskodawcy (jak we wniosku),
 • trasę przejazdu (jak we wniosku),
 • adres podmiotu, dla którego będzie realizowany przejazd (jak we wniosku),
 • termin przejazdu (jak we wniosku),
 • liczbę pojazdów (jak we wniosku),

Sposób i miejsce składania dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I należy złożyć bezpośrednio lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa:

Urząd Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel. 18 26 91 708

Wysokość opłat

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w I kategorii.

 • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN,
 • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN
 • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN.

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jordanowa, tytułem opłaty za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 70 8799 0001 0000 0000 8859 0021

Odbiór zezwolenia

 Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w Urzędzie Miasta Jordanowa (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jordanowa. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia

 Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej nakłada się karę pieniężną na:

 • podmiot wykonujący przejazd;
 • podmiot wykonujący czynności ładunkowe, jeżeli wykonał te czynności w sposób powodujący przekroczenie któregokolwiek z wymiarów, nacisków osi lub masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów, w stosunku do wartości dopuszczalnych lub wartości określonych w zezwoleniu, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia
 • podmiot wykonujący inne niż wymienione w lit. b powyżej czynności związane z przejazdem pojazdu nienormatywnego, w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia

Kara pieniężna za przejazd nienormatywny bez zezwolenia wynosi 1 500 PLN za brak zezwolenia kategorii I.

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia następujących pojazdów:

 • autobusów – w zakresie nacisków na oś;
 • pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
 • pojazdów zarządców dróg;
 • pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.
 • pojazdów, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożących ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze. zm.).
 • ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).