SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Tadeusz Krawczyk tel: 18 26 91 711 - I piętro pok nr 7

Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz z następującymi załącznikami:

  1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej),
  2. ‪Wypis z rejestru gruntów
  3. ‪Wyrys z mapy ewidencyjnej
  4. Wstępny projekt podziału,
  5. Dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę, tj. protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny.
  6. Mapa z projektem podziału.

Opłaty

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie (ul. Lea 10) lub za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

  • Do terminu związanego z wydaniem decyzji nie dolicza się czasu oczekiwania na uzgodnienia lub uzupełnienie wniosku.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych załączników do wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.