SPRAWY PROWADZI :

Podinspektor Marcelina Czarny tel: 18 26 91 712 - I piętro pok nr 8

ico wordDruk do pobrania word ico pdfDruk do pobrania pdf

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zawiadomienia. Reklamacje można składać:

 1. Pocztą na adres korespondencyjny:
  Miasto Jordanów
  ul. Rynek 1 pok. nr 8
  34-240 Jordanów
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy (prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1 pok. Nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
 4. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie § 4 ust. 9 uchwały Rady Miasta Jordanowa Nr VII/56/2019 z dnia 27 maja 2019r.  w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od powstania obowiązku kopii właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – (parkomatu) lub aktualnej karty abonamentowej.


Zasady anulowania nałożonych wezwań do uiszczenia kary za brak opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnego niestrzeżonego  na terenie Miasta Jordanowa.

 1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta  Jordanowa w trakcie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz parkingu płatnym niestrzeżonym   nie są uprawnione do anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP oraz parkingu płatnym niestrzeżonym.
 2. Burmistrz  oraz Sekretarz Miasta Jordanowa są uprawnieni do anulowania wezwań  za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania, parkingu płatnym niestrzeżonym  na terenie miasta Jordanowa w następujących  przypadkach:
  1. nałożenia kary na inwalidę posiadającego aktualną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych w przypadku nie wystawienia karty parkingowej w samochodzie w miejscu widocznym,
  2. wykupienia kwitu parkingowego lub karty abonamentowej na czas obejmujący czas nałożenia kary,
  3. wykupienia kwitu parkingowego z opóźnieniem do 10 minut w uzasadnionych przypadkach,
  4. awarii parkomatów w czasie nałożenia kary, awarii powodującej pobór wrzucanych pieniędzy i brak wydania kwitu parkingowego,
  5. braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu lub jego miejsca zamieszkania,
  6. wyrejestrowania pojazdu,
  7. potwierdzenia dokonania uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu,
  8. innych uzasadnionych sytuacjach.

Anulowane  wezwanie zostaje przekazane  pracownikowi  zajmującemu się egzekucją opłat dodatkowych  na odwrocie  zostaje podpisane przez osobę  dokonującą anulowania i wpięte do akt.


Zarządzenie Nr 46/19
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zasad anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty  za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  parkowania oraz  anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu płatnym niestrzeżonym  na terenie miasta Jordanowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwały NR VII/56/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. uchwały NR VIII/66/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat  za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz  Zarządzenia NR 40 /19 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego  zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam zasady anulowania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej  za brak opłaty, kartu abonamentowej  za parkowanie pojazdów samochodowych  w strefie płatnego parkowania oraz na parkingu płatnym niestrzeżonym na terenie miasta Jordanowa w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa nr 17/10 z dnia 19 kwietnia 2010r.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.