Dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
 w sali obrad w Urzędzie Miasta  odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:
     a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
     b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości  – stan na 31.12.2021 r. i I półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia   Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.09.2022 r.