Nieskategoryzowane

 

Dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
 w sali obrad w Urzędzie Miasta  odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:
     a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
     b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości  – stan na 31.12.2021 r. i I półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia   Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.09.2022 r.

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 08.08.2022 od godziny 9:00 z powodu prac na sieci wodociągowej  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Generała Maczka od nr 128A i Sosnowa (wodociąg ze zbiornika nad Zespołem Szkół)

Za utrudnienia przepraszamy

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych Burmistrz Miasta Jordanowa  zwraca sie do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych. Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników i ogrodów czy mycia pojazdów.

Na podstawie zarządzenia nr 23/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 21.04.2022r. w dniu 2 maja 2022 roku Urząd Miasta Jordanowa jest nieczynny.

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego: 515 783 835

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych - Panią Magdalenę Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

II. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miastu Jordanów określonymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 6 – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych