Urząd Miasta Jordanowa przypomina, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa z systemu odbioru odpadów komunalnych – zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej działającym na terenie Miasta Jordanowa.

Apeluje, aby odpady komunalne oddawać zgodnie z wypełnioną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednocześnie pracownicy Urzędu dokonają analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski